Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Materjalid

Kevadpäevad 2023

Loodusainete III ja IV kooliastme katselise e-tasemetöö tulemused – Elle Reisenbuk

Maa-ameti õppevideod 2023

„Kaardirakenduse X-GIS üldpõhimõtted ja kasutamine“

„Ruumiandmete kataloog“

„Kaardirakenduse X-GIS “Minu kihid” ja “Järjehoidja” tööriistade kasutamine“

„Aadressid, kohanimed ja huvipunktid“

„3D ruumiandmete tutvustus“

„Avaandmed geodeesias“

„Eesti geoportaali tutvustus“

Maa-ameti loengud 2022

3D andmed Maa-ametis – Kirke Narusk

Ruumiandmete kataloog – Age Sild

Maa-ameti ruumiandmed – Tanel Hurt

Sügiskool 2022 materjalid

Eesti siserände suundumused 1989-2021 – Tiit Tammaru

Linnaplaneerimine kahaneva linna kontekstis – Valga linna lugu – Jiri Tintera

Kahanevate linnade planeerimine – Pille Metspalu

Ruumiandmete kataloog – Age Sild

Maa-ameti ruumiandmed ja kaarditooted – Tanel Hurt

Sügiskool 2021 materjalid

Ilmaradarid – Tanel Voormansik

Õhuruumis toimuvad protsessid ja nende prognoos – Taimi Paljak

Ilmaprognoos ja superarvutid – Aarne Männik

Ilma mõõtmisest – Aleksei Vaštšenko

Inimtegevuse mõju kliimale – Velle Toll

Kliimamuutused Läänemere piirkonnas – Piia Post

Kui välk tapab – Mait Sepp

Rahvusvahelise majanduse hetkeseis ja tulevikuväljavaated – Urmas Varblane

Loodusainete katseline e-tasemetoo III kooliastmes – Elle Reisenbuk

Ühe linna loo koostamine ArcGIS keskkonnas – Vaike Rootsmaa

Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine uurimuslikus ja karjääriõppes

Meresüsteemide instituut – Rivo Uiboupin

Läänemere ökosüsteem ja aineringed – Jüri Elken

Atmosfäär, kliima ja ilma prognoosid – Aarne Männik

Satelliitpildid ja GIS üleujutuste seires – Liis Sipelgas

Mereökosüsteem ja aineringed meres – Kai Künni-Beres

GIS koolis – Priit Pensa

Geomoodulid

Geomoodulid – Kåre Kullerud

Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine uurimuslikus ja karjääriõppes

ArcGIS Online koolitus algajatele – Kristiin Sikk

ArcGIS Online koolitus edasijoudnutele – Kristiin Sikk

Digiõppevaramu gümnaasiumile

Geograafia

E-koolikoti kogumikud põhikoolile

Kaardiõpetus – Reet Tuisk

Geoloogia – Reet Tuisk

Veestik – Vaike Rootsmaa

Palavvöötme loodusvööndid – Priit Pensa

Parasvöötme loodusvööndid – Priit Pensa

Külmavöötme loodusvööndid – Priit Pensa

Euroopa ja Eesti asend, pinnamood, geoloogia – Vaike Rootsmaa

Euroopa ja Eesti kliima – Reet Tuisk

Euroopa ja Eesti veestik – Vaike Rootsmaa

Euroopa ja Eesti rahvastik – Reet Tuisk

Euroopa ja Eesti asustus – Vaike Rootsmaa

Euroopa ja Eesti majandus – Priit Pensa

Euroopa ja Eesti teenindus – Reet Tuisk

Sügiskool 2019 materjalid

Soodest läbi looduse ja kultuuri – Piret Pungas

Rahvusvahelised olümpiaadid – Anu Printsmann

Tulevikumaavarad – Teeme+ 2018 materjalid

Maavarade kaevandamine ja kasutamine maailmas – viimase 100 aasta trendid – Heikki Bauert

Euroopa Liidu kriitilised toormed – miks soosib EL maavarade kaevandamist ja töötlemist? – Heikki Bauert

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud maavarauuringute vallas – Heikki Bauert

Tuleviku maavarad – Film

Sügiskool 2018 materjalid

Üksteist aastat üheskoos – Ülle Seevri

Õppekava arendus – Ülle Liiber

100 aastat Balti riikide rahvastikku ja mida huvitavat sellega teha – Mare Ainsaar

Euroopa statistikavoistlus õpilastele – Anu Ots, Ebu Tamm

E-ülesanded – Marten Jakobson

E-Koolikoti arengust – Priit Pensa

Droonid ja tuleviku võimalused – Edgar Sepp

Majandusteadus, populism ja Brexit – Urmas Varblane

GIFT programmi tutvustus – Pilvi Tauer

Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate ühisprojekt 2018 materjalid

Miks eelistada mahetoitu? – Elen Peetsmann

Põllumajandus ja keskkond – miks eelistada mahedat? – Anne Luik

Mahepõllumajanduse hetkeseis Eestis ja Euroopas – Elen Peetsmann

Sügiskool 2017 materjalid

Statistikaameti ettekanded

Statistikaameti teenuste kasutamine õppetöös – Piret Karu

Google Maps isiklike kaartide tegemine – Pilvi Tauer

ArcGIS Online – Pilvi Tauer

Loodusvaldkonna arendustöö 2017. aastal – Elle Reisenbuk

e-Koolikott – Priit Pensa

Võimalik Maateaduste Ekskursioon Eestis Õpetajatele, 2018 – Heiki Bauert

Maateaduste olümpiaad – kas võimalus kasvatada Eesti teadlikkust globaalsete teaduste vallas? – Alvar Soesoo

Kevadpäevad 2017 materjalid

Turvas ning selle kasutamine – Monika Übner

ArcGIS Online koolitus 2016

Geograafia õppematerjalide konkurss „Sahtlist välja“ 2016

Kaardi koostamine Endomondo ja ArcGIS Online abil – Mariliis Aren

Kodukoha kaardi koostamine QGISis – Mariliis Aren

Sügiskool 2016 materjalid

Ruumilisest planeerimisest – Pille Metspalu

Ökosüsteemiteenused kui planeerimise element – Aija Kosk

Mis tööd teeb geograaf aastal 2016 – Erki Saluveer

2016. aasta geograafia põhikooli lõpueksamist, 6. klassi loodusõpetuse tasemetööst ning katsetasemetöödest I ja II kooliastmes – Elle Reisenbuk

Rändekriis – põhjused, tagajärjed, võimalikud lahendused – Kert Valdaru

Kevadpäevad 2016 materjalid

Loodusvaldkonna välishindamise arendustööst ja uutest e-ülesannete kogumikest – Elle Reisenbuk

Haldusreformi ajakohased teemad – Mikk Lõhmus

Sügiskool 2015 materjalid

Aasia tagasitulemine maailmamajandusse – Urmas Varblane

Ülikoolide ja ettevõtete koostöö aastal 2015 – Urmas Varblane

Nutikas spetsialiseerumine kui Euroopa vastus muutustele maailmamajanduses – Urmas Varblane

Nutika spetsialiseerumise võimalused ja väljakutsed Eestis – Urmas Varblane

Tootlikkus ja innovatsioon – Urmas Varblane

Väikeriigid maailmamajanduses – võimalused ja piirangud – Urmas Varblane

Innovatsioon – videoklipid – Urmas Varblane

Ränne ja rände hoiakud – Mare Aindsaar

Põhikooli geograafia lõpueksamist ja uuest välishindamise süsteemist – Elle Reisenbuk

Kevadpäevad 2015 materjalid

EIS-i ülesanded ja e-testid põhikooli õpilastele – Elle Reisenbuk

Mäo tööstusküla – Enno Vaab

Õpilaste külastused ettevõtetesse – Elbe Metsatalu

Looduskatastroofid – Gert Teder

Looduskatastroofide tagajärjed – Gert Teder

Aitamine – Gert Teder

PÜÜK 9 poster

Sügiskool 2014 materjalid

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõiming riiklikus õppekavas – Elbe Metsatalu

Ekspordi bingo – Elbe Metsatalu

Elektrit iga hinnaga – Ivo Palu

Hoonete energiatõhususe seos koha geograafiaga – Hendrik Voll

Füüsika geograafias ehk geograafia füüsikas – Erkki Soika

Sügiskool 2013 materjalid

Hindamine õppeprotsessi suunajana – Ülle Türk

Eesti majandus muu maailma taustal ja tuleviku väljavaated – Marje Josing

Võõrliigid Läänemeres – Kristjan Herkül

Eesti rahvastiku nüüdisareng – Allan Puur

Füüsika ja geograafia lõimingust – Erkki Soika

Õpilast toetav hindamine – Kersti Ojassalu

Bioloogia ja geograafia lõimingust – Evi Piirsalu

GIS-päev 2013 materjalid

Kaardi loomine ArcGIS Online platvormi abil

Kaardi presentatsiooni loomine ArcGIS Online platvormi abil

Kaardiloo kujundamine ArcGIS Online platvormi abil

Kevadpäevad 2013 materjalid

Keskkonnahariduse arendamine – Maris Kivistik

Sügiskool 2012 materjalid

Statistikaameti õppematerjalid – Piret Karu

Eesti toetussõltuvus – Urmas Varblane

Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine (selgitused) – Peep Reimer

Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine (II ja III kooliastme teemad) – Peep Reimer

Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine (kursused Ülenurme Gümnaasiumi näitel) – Peep Reimer

Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine (I ettekanne) – Peep Reimer

Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine (II ettekanne) – Peep Reimer

Kooligeograafia sisu ja korraldus Läti koolides – Natalija Buile ja Niara Robalde

Baltisaksa «maffia» Vene polaaruurimises – Erki Tammiksaar

Geograafia ja majandusõpetuse koostöövõimalusi – Ene Saar

Geograafia õpetamisest Pakistanis – Shazhia Javed

Kuidas kaarte veebis koostada? – Ranel Suurna

Geograafiaõpetajate konverents 2010 – artiklite kogumik