Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu koduleht

Põhikiri

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Geograafiaõpetajate Ühing (edaspidi ühing) on geograafia õpetamisest ja selle arendamisest huvitatud loodusteadusliku haridusega geograafiat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajaid, geograafiaõpetajaid koolitavate õppejõudude, asutuste ja organisatsioonide mittetulundusühing. Ühingu tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel, ühiskondlikul alusel ja liikmete omaalgatusel.

1.2. Ühing on loodud 06.10. 2007 aastal Eesti Vabariigis, Tartus. Ühing on juriidiline isik, tal on arveldusarve panga, oma sümboolika.

1.3. Ühing on valitsusväline organisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Ühingu eesmärkideks on:

2.1.1. edendada geograafia õpetamist üldharidus- ja ametikoolides;

2.1.2. ühendada erinevaid huvigruppe ja edendada koostööd geograafia õpetamise arenguks Eestis;

2.1.3. esindada geograafiaõpetajate huvisid.

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks:

2.2.1. korraldab ja viib läbi täiendõpet;

2.2.2. nõustab geograafia õppekava arendamist;

2.2.3. algatab ja koordineerib projekte ning tegevusi geograafiahariduse edendamiseks;

2.2.4. koostab ja publitseerib õppematerjale;

2.2.5. taotleb oma eesmärkide ja väljatöötatud programmide toetamist kohalike omavalitsuste, nende liitude ja teiste põhiseaduslike institutsioonide poolt.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Liidu liikmeks astumine toimub taotleja isikliku avalduse aluse.

3.2.Liidu liikmelisus on seotud liikmemaksuga ja sisseastumismaksuga, mille suurused otsustab üldkoosolek;

3.3. Ühingu liikmetel on õigus:

3.3.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

3.3.2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

3.3.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.4. Ühingu liige on kohustatud:

3.4.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

3.4.2. tasuma määratud liikmemaksu;

3.4.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

4. EESTI GEOGRAAFIAÕPETAJATE ÜHINGU JUHTIMINE

4.1.Ühingu juhtorganid on üldkoosolek, juhatus

4.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl

4.3. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:

4.3.1. põhikirja muutmine;

4.3.2. tegevuse põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine;

4.3.3. eelmise majandusaasta tegevus- ning finantsaruande ärakuulamine ja kinnitamine;

4.3.4. juhatuse ja järelvalvetoimkonna liikmete valimine;

4.3.5. sisseastumis- ja liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaegade otsustamine;

4.3.6. Ühingu tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine.

4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt 1 kord aastas.

5. JUHATUS

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 7 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete 2/3 poolthäälteenamus.

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 korda aastas.

5.5. Juhatus peab liikmete arvestust, liikmemaksude laekumise arvestust.

5.6. Esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

6. TÖÖRÜHMAD

6.1. Juhatus võib asutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks töörühmi. Töörühma ülesanded, volitused ja koosseisu määrab juhatus.

6.2. Töörühm lähtub oma tegevuses talle antud volitustest, vastavast projektist ja oma sisemisest reglemendist.

7. ÜHINGU ÕIGUSED JA VARA

7.1. Ühingu vara tekib:

7.1.1. liikmemaksudest;

7.1.2. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;

7.1.3. kirjastamistegevusest;

7.1.4. sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;

7.1.5. muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.

7.2. Ühingul on õigus:

7.2.1. luua sihtotstarbelisi fonde;

7.2.2. määrata nimelisi stipendiume ja preemiaid;

7.2.3. esitada autasustamiseks ja aunimetuste andmiseks isikuid silmapaistvate teenete eest geograafia õpetamisel;

7.2.4. finantseerida konkursse ning anda välja aukirju ja auhindu;

7.2.5. toetada rahaliselt ühingu eesmärke toetavaid tegevusi (nõupidamisi, näitusi ja muid üritusi).

7.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühing varaliste kohustuste eest. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. KONTROLL JA JÄRELVALVE

8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata järelvalvekomisjoni.

8.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama järelvalvel tutvuda kõigi järelvalve läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

9. TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Ühing lõpetatakse:

9.1.1. üldkoosoleku otsusega;

9.1.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

9.1.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

9.1.4. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

9.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud kõikide üldkoosolekul osalenud liikmete poolthäältega.

9.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

9.4. Ühingu tegevuse lõpetamiseks ja varade üleandmiseks määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni.

9.5. Varade likvideerimise korra ja põhimõtted määrab üldkoosolek.